RezultātsIeguvums
Izveidota nopietna attieksme pret kvalitāti Darbinieki apzinās kvalitātes nozīmi visos uzņēmuma līmeņos un redz to kā vērtību
Sistematizēti un pārredzami iekšējie procesi Darba procesu un izmaksu optimizācija
  Ātra jaunu darbinieku apmācība
  Atvieglota pārmaiņu vadība uzņēmumā
  Samazināts kļūdu un neatbilstību skaits
Definēta informācijas/datu plūsma Savlaicīgu, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana
  Reālu mērķu izstrāde
Definēti procesu un produktu kritēriji un mērķi saistībā ar uzņēmuma mērķiem, mērījumu un analīzes kārtība Pārliecība par klientu prasību izpildi un klientu apmierinātības sasniegšana
  Pārliecība par uzņēmuma mērķu sasniegšanu, t.sk. rentabilitātei un peļņai
Definēti darbinieku pienākumi Paaugstināta darbinieku atbildība par uzticētajiem pienākumiem
  Uzlabota savstarpējā komunikācija
Ieviesti instrumenti pastāvīgai pilnveidošanai Vadība un strādājošie labāk izprot problēmas
  Nepārtraukta uzņēmuma izaugsme
  Konkurētspējas saglabāšana ilgtermiņā
Iegūts ISO9001 sertifikāts Pārliecība par sevi starptautiskajā biznesa vidē
  Klientu un piegādātāju uzticība uzņēmuma spējai pastāvīgi izpildīt savas saistības
  Vieglāk veidot sadarbību ar ārvalstu uzņēmumiem un piesaistīt investorus
  Uzņēmuma prestiža palielināšanās