logo_vizitkarte

Darba aizsardzības principi nosaka, ka darba devējam uzņēmumā jārisina darba drošības un arodveselības jautājumi.SIA “Leilands un Putnis” jau kopš 2005.gada palīdz darba devējiem un sniedz darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus (mūsu klienti ir gatavi izstāstīt savu pieredzi par mūsu sadarbību). Populārākie mūsu sniegtie darba aizsardzības pakalpojumi ir šādi:

 • Darba vides risku novērtēšana
 • Darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības sistēmas pilnveidošana vai izveidošana
 • Darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības sistēmas uzturēšana

Kā izvēlēties labus darba aizsardzības pakalpojumus?

Pirms slēdzat sadarbības līgumu ar kompetentu institūciju, pārliecinieties:

 • cik bieži tiks veikta darbinieku ievadinstruktāža;
 • kāds būs darba aizsardzības sistēmas izvērtēšanas grafiks(atsevišķas kompetentas institūcijas veic vērtējumu tikai pēc klienta lūguma, pretēji noteiktajai likumdošanai;
 • kas nosaka, ka darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana jāveic reizi gadā);
 • kā tiks organizētas darbinieku veselības pārbaudes (ir gadījumi, kad darbinieks uz obligāto veselības pārbaudi par fizikāliem un ķīmiskiem faktoriem tiek sūtīts reizi
  3 gados, lai gan nav nekādi mērījumi, kas apstiprinātu šāda veselības pārbaudes biežuma pamatotību);
 • vai līguma ietvaros tiks sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns un dažādie saraksti (ir gadījumi, kad, neskatoties uz to, ka kompetenta institūcija darba aizsardzībā veikusi darba vides risku
  novērtēšanu un iesniegusi kaudzi ar dokumentiem, darba devējam pašam jāsastāda
  darba aizsardzības pasākumu plāns un dažādi saraksti).

SIA “Leilands un Putnis” pieeja:

 • darba vides risku novērtējums tiek veikts visos objektos (filiālēs), kas nozīmē to, ka obligāti apmeklējam visus uzņēmuma objektus;
 • risku novērtēšanu veic speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā un profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā;
 • veicam nepieciešamos indikatīvos mērījumus, piemēram, apgaismojums, mikroklimats un troksnis;
 • nepieciešamības gadījumā organizējam arī akreditētas laboratorijas mērījumus, norādot tās vietas un nosakot tos punktus, kur šie mērījumi jāveic;
 • izstrādājam visu nepieciešamo dokumentāciju darba aizsardzības jomā: palīdzam sastādīt rīkojumus ar atbildīgajiem par konkrētu  pienākumu veikšanu;
 • apmācām darbiniekus pareizi veikt ar darba aizsardzību saistītos pienākumus;
 • palīdzam risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus: palīdzam nokomplektēt  objektus  ar pareiziem ugunsdzēsības aparātiem un palīdzam tos reģistrēt speciālā žurnālā;
 • palīdzam organizēt kārtējās obligātās veselības pārbaudes – uzņēmumā uz vietas vai kādā konkrētā medicīnas iestādē;
 • sagatavojam obligātās veselības kartes visiem darbiniekiem;
 • nosakām tos kaitīgos faktorus, par kādiem jāpārbauda veselības stāvoklis konkrētajā gadā;
 • nepieciešamības gadījumā veicam ikgadējās vispārējās apmācības: darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmās palīdzības sniegšanā;
 • veicam reālas instruktāžas darba vietā – apmācību veidā, nevis “parakstu savākšanas žurnālā veidā”;
 • palīdzam uzstādīt nepieciešamās drošības zīmes;
 • regulāri (vismaz) reizi ceturksnī/ pusgadā veicam darba vides iekšējo uzraudzību: pārbaudām plānoto pasākumu ieviešanu un pārliecināmies, ka nav radušies kādi citi darba vides riska faktori, par konstatētajām neatbilstībām sastādām protokolu;
 • praktiski veicam vecā darba aprīkojuma atbilstības  novērtēšanu, norādot jomas, kuras jāsakārto, lai darba aprīkojumu varētu uzskatīt par drošu;
 • novērtējam un palīdzam izvēlēties atbilstošākos (arī pēc cenas) individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • piedalāmies VDI un VUGD pārbaudēs, pārstāvot savu klientu;
 • piedalāmies nelaimes gadījumu izmeklēšanā un tos reģistrējam VDI utt.