logo_vizitkarte
vides_parvaldiba

Organizācijas interese par vides pārvaldības jomu liecina par tās vadības izpratni par vides pārvaldības jautājumu nozīmīgumu un to ietekmi ne tikai uz apkārtējo vidi, bet arī organizācijas reputāciju. Vides pārvaldības sistēmas ieviešana īpaši vēlama organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantoti energoresursi, materiāli un ķīmiskās vielas, jo to izmantošana var radīt būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vides pārvaldības sistēmas ieviešana organizācijā nodrošina tās darbības atbilstību vides likumdošanas prasībām, kā arī liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm. Prasības vides pārvaldības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai nosaka starptautiskais standarts ISO 14001:2015.

SIA „Leilands un Putnis” speciālisti palīdzēs ieviest racionālu vides pārvaldības sistēmu atbilstoši Jūsu organizācijas darbības specifikai un prasībām, kā arī sniegs konsultācijas vides pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā. Piedāvājam arī vides pārvaldības sistēmas uzturēšanu un uzraudzību, nodrošinot nepieciešamo auditu veikšanu un sistēmas izvērtēšanu atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām.

Rakstā aplūkoti būtiskākie ieguvumi ieviešot uzņēmumā Vides vadības standartu ISO 14001.

Lasīt vairāk