logo_vizitkarte

Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Uzņēmumiem jānodrošina:

1.) normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2.) ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

3.) darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā;

4.) iespējamā ugunsgrēka risku izvērtēšana un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā;

5.) apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inženiertehnisko iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī šajās iekārtās radušos bojājumu novēršanu;

6.) objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;

7.) rīcības plānu izstrādāšanai ugunsgrēka gadījumam objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas). Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā.

SIA”Leilands un Putnis” sniedz šādus pakalpojumus ugunsdrošībā:

  • veicam uzņēmumu ugunsdrošības sistēmas auditu;
  • veicam ugunsgrēka riska novērtēšanu;
  • veicam sprādzienbīstamības novērtēšanu;
  • izstādājam instrukcijas un rīcības plānus ugunsgrēku gadījumos;
  • izstrādājam evakuācijas plānus;
  • organizējam praktiskās evakuācijas apmācības;
  • sniedzam konsultācijas par citiem ugunsdrošības jautājumiem.