logo_vizitkarte

SA 8000 Sociālā Atbildība

SA 8000 Social Accountability (Sociālā Atbildība) ir starptautisks standarts, ko izmanto, lai auditētu un sertificētu uzņēmuma atbilstību sociālās atbildības standartam.
Standarta galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma  ilgtspējīgu attīstību visos ražošanas, piegādes un pakalpojumu procesos, neatkarīgi no uzņēmuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
SA 8000 ir  piemērojams uzņēmumiem  un pakalpojumiem visās nozarēs, visā pasaulē.
SA 8000 Sociālās atbildības (Social Accountability)  standartu ir izstrādājusi Social Accountability International (SAI)*, balstoties uz vairākiem starptautisko cilvēktiesību standartiem, tai skaitā uz Apvienoto Nāciju deklarāciju par cilvēktiesībām un Konvenciju par bērnu tiesībām.
SA 8000 sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma sociālās atbildības sistēma ir vērtēta un salīdzināta ar labākās prakses standartu, un ir atzīta par tam atbilstošu. Sertifikāts, ko izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, apliecina, ka uzņēmumā tiek nodrošināta darbinieku cilvēktiesību ievērošana.

SA 8000 nosaka prasības attiecībā  šādās jomās :

1. Bērnu nodarbinātība.
2. Piespiedu darbs.
3. Veselība un drošība.
4. Brīvība iesaistīties.
5. Diskriminācija.
6. Disciplinārā prakse.
7. Darba stundas.
8. Atalgojums.
9. Vadība.

SA 8000 un IS0 26000

Darbinieki

Darba devēji

Valsts pārvalde

Sabiedrība kopumā

Pamatmērķi

Tiekšanās pēc labākas dzīves

Komfortablu apstākļu radīšana biznesā

“Spalvu spodrināšana”

Ilgtspējīga labklājības attīstība

 • Darba apstākļu un morālā klimata uzlabošana darba kolektīvā
 • Atbilstoša alga par padarīto
 • Lojalitāte uzņēmumam
 • Sociālā pakete
 • Katra indivīda tiesību ievērošana
 • Izglītības motivācija
 • Miers un saticība ģimenē
 • Uzņēmuma tēla uzlabošana
 • Darbinieku lojalitāte uzņēmumam
 • Saražoto produktu pieprasījuma palielināšana
 • Pieeja starptautiskajam tirgum
 • Darba tirgus pievilcības uzlabošana
 • Darba apstākļu uzlabošana, produktivitātes palielināšana
 • Nodrošināšanās pret tiesu darbiem (darba traumas, arodveselība)
 •  Labas attiecības ar kontrolējošām valsts iestādēm
 • Veiksmīga uzņēmuma tēla veidošana investoru piesaistei
 • Miers un saticība ģimenē
 • Sociālās situācijas kontrolēšana un problēmu risināšana valstī
 • Darba tirgus palielināšana reģionos
 • Pozitīvs vērtējums par savu darbu sabiedrības labā
 • Miers un saticība ģimenē
 • Demogrāfiskās situācijas uzlabošanās
 • Sociālās spriedzes mazināšanās
 • Jaunu darbavietu radīšana
 • Jaunu sociālo objektu veidošana
 • Izglītības atbalstīšana
 • Kultūras un sporta attīstība
 • Vides sakārtošana
 • Kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana
 • Neatjaunojamo resursu taupīga izmantošana
 • Infrastruktūras izveide

Sagaidāmie rezultāti

Apmierinātība ar darbu, ticība nākotnei

Prognozējami un stabili ienākumi un ilgtspējība

Darbības stabilizācija, atzinības pieaugums

Labklājība

 

*Social Accountability International (SAI) – ir starptautiska nevalstiska organizācija, kuras uzdevums ir uzlabot darba apstākļus un veicināt cilvēktiesības darbiniekiem visā pasaulē.