logo_vizitkarte
Rezultāts Ieguvums
Izveidota nopietna attieksme pret kvalitāti Darbinieki apzinās kvalitātes nozīmi visos uzņēmuma līmeņos un redz to kā vērtību
Sistematizēti un pārredzami iekšējie procesi Darba procesu un izmaksu optimizācija
Ātra jaunu darbinieku apmācība
Atvieglota pārmaiņu vadība uzņēmumā
Samazināts kļūdu un neatbilstību skaits
Definēta informācijas/datu plūsma Savlaicīgu, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana
Reālu mērķu izstrāde
Definēti procesu un produktu kritēriji un mērķi saistībā ar uzņēmuma mērķiem, mērījumu un analīzes kārtība Pārliecība par klientu prasību izpildi un klientu apmierinātības sasniegšana
Pārliecība par uzņēmuma mērķu sasniegšanu, t.sk. rentabilitātei un peļņai
Definēti darbinieku pienākumi Paaugstināta darbinieku atbildība par uzticētajiem pienākumiem
Uzlabota savstarpējā komunikācija
Ieviesti instrumenti pastāvīgai pilnveidošanai Vadība un strādājošie labāk izprot problēmas
Nepārtraukta uzņēmuma izaugsme
Konkurētspējas saglabāšana ilgtermiņā
Iegūts ISO9001 sertifikāts Pārliecība par sevi starptautiskajā biznesa vidē
Klientu un piegādātāju uzticība uzņēmuma spējai pastāvīgi izpildīt savas saistības
Vieglāk veidot sadarbību ar ārvalstu uzņēmumiem un piesaistīt investorus
Uzņēmuma prestiža palielināšanās