logo_vizitkarte

Kādēļ uzņēmumā ieviest vides vadības standartu ISO 14001?

Rakstā aplūkoti būtiskākie ieguvumi ieviešot uzņēmumā Vides vadības standartu ISO 14001.

Uzņēmumu darbība var nodarīt apkārtējai videi ievērojamu kaitējumu, piesārņojot ar ražošanas blakusproduktiem un dažāda veida atkritumiem, tādēļ vides aizsardzība pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi par vienu no galvenajiem sabiedrības izvirzītajiem mērķiem.

Katras valsts un arī starptautiskā likumdošana nosaka prasības uzņēmumiem organizatorisko pasākumu veikšanai  to izraisītā piesārņojuma kontrolei un samazināšanai.  Tas liek uzņēmumiem investēt arvien vairāk līdzekļu un laika šo prasību izpildei.

Taču cik efektīvi ir šie pasākumi un kā novērtēt vai uzņēmuma finansu un materiālie resursi netiek velti tērēti?

Vislabāk, pirms tērēt naudu, ir noteikt uzņēmuma politiku apkārtējās vides aizsardzībā, identificētiespējamos bīstamos faktorus un novērtēt to potenciālo bīstamību kā arī izstrādāt rīcības programmu šo faktoru kontrolei un samazināšanai.

Tieši to paredz uzņēmuma vides pārvaldības sistēma, kas ir ieviesta pamatojoties uz starptautisko standartu ISO14001.
Šāda vides pārvaldības sistēma ne tikai atļauj kontrolēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi, bet arī novērtēt tās efektivitāti, kā arī sekmē tās attīstību un pilnveidošanu.
Vides pārvaldības sistēma ir viegli savietojama un papildināma ar kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO9001.
Ieguvumi, ieviešot ISO 14001
  • Samazinās jūsu uzņēmumā avāriju risks, kas var izraisīt apkārtējās vides piesārņojumu.
  • Samazinās ražošanas atkritumu un izmešu daudzums, to apstrādes uzglabāšanas vai iznīcināšanas izmaksas.
  • Tiek nodrošināta vides aizsardzības sistēmas atbilstība likumdošanas prasībām.
  • Tiek uzlabotas jūsu attiecības ar uzraudzības institūcijām.