logo_vizitkarte

Izmaiņas elektroietaišu ekspluatācijas kārtībā

Informācija par jauniem noteikumiem un kārtību, kas regulē elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.

2013. gada 8. oktobrī pieņemti MK noteikumi Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. Noteikumi stājās spēkā ar 01.03.2014. Noteikumi nosaka, ka veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises, jāievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2014 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, kurām veikta obligātā veselības pārbaude un piešķirta atbilstoša elektrodrošības grupa.

Atkarībā no nodarbinātā kvalifikācijas un elektroietaises sprieguma ir šādas elektrodrošības grupas:

A – (neatkarīgi no sprieguma vērtības) elektrodrošības grupa;
Bz – zemsprieguma elektrodrošības grupa;
B – augstsprieguma elektrodrošības grupa;
Cz – zemsprieguma elektrodrošības grupa;
C – augstsprieguma elektrodrošības grupa.

B un C elektrodrošības grupa dod tiesības strādāt arī visās zemāka sprieguma līmeņa elektroietaisēs.

Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai ir šādas:

A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;
Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;
C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Elektrodrošības grupu darbam elektroietaisēs saviem nodarbinātajiem var piešķirt un atkārtoti apstiprināt elektroietaises valdītāja vai darba devēja norīkota zināšanu pārbaudes komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. A elektrodrošības grupu var piešķirt komisijas, valdītāja vai darba devēja norīkots kvalificēts nodarbinātais vienpersoniski, veicot apmācību darba vietā.
Komisijas sastāvu izvēlas no tiešo vadītāju, darba aizsardzības speciālistu un citu kvalificētu un apmācītu nodarbināto vidus. Vismaz viens komisijas loceklis ir kvalificēts nodarbinātais, kuram piešķirta elektroietaises darba spriegumam atbilstoša elektrodrošības grupa.
Elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trim gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.

Ja elektroietaises valdītājs vai darba devējs nodarbināto zināšanu pārbaudei neveido komisiju, nodarbināto zināšanas pārbauda un elektrodrošības grupas piešķir akreditētas izglītības iestādes, kuras īsteno šo noteikumu prasībām atbilstošu apmācību un kurās vienlaikus tiek īstenotas akreditētas profesionālās izglītības programmas enerģētikas un elektrotehnikas jomā, vai elektroenerģētikas jomā akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas.

Personai, kura sekmīgi nokārtojusi zināšanu pārbaudi, izsniedz noteiktas formas apliecību par elektrodrošības grupas piešķiršanu.
Apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši Latvijas Elektrotehniskās komisijas apstiprinātajam Latvijas energostandartam LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.martam

Ārpuskārtas zināšanu pārbaudes nepieciešamību nosaka valdītājs vai darba devējs, ja nodarbinātais pārkāpis šo noteikumu prasības, vai ja elektrodrošības jomu regulējošos normatīvajos aktos ir veikti būtiski grozījumi.
Elektroietaises valdītājs ir atbildīgs par šo noteikumu piemērošanu darbos savā elektroietaisē un elektroietaises drošu ekspluatāciju. Ja darbu veic cita darba devēja nodarbinātie, elektroietaises valdītājs pirms darba uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, nepieciešamo instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai.
Elektroietaises valdītājs atkarībā no izpildāmā darba rakstura, apjoma un elektroietaises konstruktīvā risinājuma rakstiski norīko attiecīgās atbildīgās personas. Atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju, atbildīgais par darba organizāciju un atbildīgais par darbu izpildi elektroietaisē var būt tāds kvalificēts nodarbinātais, kuram ir piešķirta elektroietaises darba spriegumam atbilstoša elektrodrošības grupa, ir zināšanas par konkrēto elektroietaisi un tās konstrukciju un darba pieredze uzticēto pienākumu veikšanai.
Atbildīgo personu norīkošana neatbrīvo valdītāju no atbildības par drošības prasību ievērošanu elektroietaisē un pareizu tās ekspluatāciju.
Elektroietaises valdītājam ir pienākums saskaņā ar līgumu piesaistīt atbilstošu pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina šajos noteikumos minēto pienākumu izpildi, ja valdītājam nav nodarbinātā, kuram ir atbilstoša atbildīgās personas kvalifikācija.

Atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju:

 • nodrošina, ka elektroietaise tiek ekspluatēta saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;
 • pārtrauc elektroietaises lietošanu, ja tā neatbilst ekspluatācijas instrukcijās noteiktajām prasībām vai ja tā kļūst bīstama nodarbinātajiem, iekārtām vai apkārtējai videi;
 • norīko atbildīgo par darba organizāciju vai pilda tā pienākumus;
 • norīko atbildīgo par darbu izpildi;
 • norīko operatīvo personālu;
 • nosaka operatīvo darbu veikšanas kārtību;
 • norīko nodarbinātos būt par uzraugu;
 • norīko nodarbinātos būt par pielaidēju;
 • norīko nodarbinātos ar elektroietaišu vienpersoniskās apskates tiesībām;
 • nosaka piekļūšanas kārtību elektroietaisēm;
 • nosaka darbus, kurus kā atbildīgais par darbu izpildi var veikt kvalificēts vai apmācīts nodarbinātais;
 • nosaka darbus, kurus veic saskaņā ar rīkojumu;
 • nosaka darbus, kurus saskaņā ar valdītāja apstiprinātām iekšējām instrukcijām vienpersoniski var veikt kvalificēts vai apmācīts nodarbinātais vai nodarbinātais, kuram piešķirta A elektrodrošības grupa.

Noteikumos noteikti arī citu atbildīgo personu un elektroietaišu apkalpošanā un uzraudzībā iesaistītā personāla pienākumi.
Darbus elektroietaisē veic saskaņā ar speciāli noformētu Norīkojumu, rakstisku vai mutisku rīkojumu vai valdītāja apstiprinātām iekšējām instrukcijām.

 • Organizējot darbus, nodrošina:
 • darba vietas skaidru un nepārprotamu noteikšanu un iezīmēšanu, kā arī piekļuvi darba vietai;
 • atbilstošu drošības zīmju un nožogojumu uzstādīšanu;
 • nepieciešamo apgaismojumu visās elektroietaises daļās, kurās tiek veikti darbi;
 • darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Elektrodrošības pasākumu ievērošanas uzraudzību veic atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs, kurš bez aizvietošanas nedrīkst atstāt brigādi un darba vietu. Īslaicīgas (līdz 30 minūtēm) aizvietošanas kārtību nosaka atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju.
Katrs brigādes loceklis ir atbildīgs par darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukciju ievērošanu un pilda atbildīgā par darba izpildi vai uzrauga norādījumus, ja tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.