logo_vizitkarte

Jauna kārtība darba apliecību uzskaitē, izsniegšanā un parakstīšanā

Noderīga informācija būvniecības un mežistrādes nozaru uzņēmumiem par jaunu kārtību darba apliecību uzskaitē, izsniegšanā un parakstīšanā.

Šā gada aprīlī spēkā stājušies noteikumi par darba apliecībām, kas ievieš jaunu kārtību darba apliecību uzskaitē, izsniegšanā un parakstīšanā, kas ir saistoša būvniecības un mežistrādes nozaru uzņēmumiem.

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr. 167. „Noteikumi par darbinieku apliecībām” nosaka darba devējam pienākumu izsniegt darbiniekam darba apliecību, jau noslēdzot darba līgumu. Saskaņā ar šo noteikumu anotāciju (pieejama mājas lapā www.likumi.lv pie konkrētā normatīvā akta), tiek atcelti Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” konkrētās prasības saistībā ar darba apliecībām.

Būtiski ir tas, ka darba devējam vai tā pilnvarotai personai jāparaksta darbinieka apliecība, norādot paraksta atšifrējumu. Jauninājums ir arī nepieciešamība uzrādīt apliecības izsniegšanas datumu un darba apliecību uzskaites veikšana, kas iepriekš netika pieprasīts.

Jaunā kārtība attiecas uz darba apliecībām, kas ir izdotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, proti, pēc 2015.gada 7.aprīļa. Darba apliecības, kas izdotas līdz minētajam datumam, ir derīgas un izmantojamas arī šobrīd. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties normatīvo aktu datu bāzē likumi.lv: http://likumi.lv/ta/id/273311-noteikumi-par-darbinieku-apliecibam