Uzņēmums vai organizācija savā būtībā ir mikropasaule, kurā iesaistīti cilvēki, to uzvedība, aktivitātes, mērķi un tiekšanās pēc panākumiem. Tas darbojas vidē, kas nav izolēta no klientiem, piegādātājiem, tirgus un regulējošām prasībām. Plaukstoši uzņēmumi organizē savu darbību tā, lai ne tikai apmierinātu savu ieinteresēto pušu – klientu, piegādātāju, darbinieku un īpašnieku prasības un vēlmes, bet lai pārspētu viņu cerības. Veids, kā to sasniegt, ir izveidot vidi, kurā visas ieinteresētās puses savstarpēji sadarbojas, lai sasniegtu kopējus mērķus un rezultātus.

Parasti organizācijas tiek strukturētas pēc hierarhiskā principa jeb funkcionālajiem departamentiem. Rezultātā, ja rodas problēmas dapartamentu savstarpējās sadarbības rezultātā, šīs problēmas tiek uzskatītas par mazāk svarīgām nekā īstermiņa mērķi departamentu iekšienē. Arī jebkura uzlabošana notiek departamenta iekšienē un ne vienmēr tas noved pie uzlabojumiem visā organizācijā.

Procesu pieeja ir efektīvs veids, kādā organizācija var veikt savu darbību, ieviešot horizontālo vadības principu, šķērsojot barjeras starp departamentiem, tādējādi fokusējoties uz kopējiem organizācijas mērķiem un klientu prasību izpildi.

Funkcionāla un procesu orientēta organizācija

  Funkcionāla organizācija Procesu orientēta organizācija
Menedžeri vada Resursus un darbu Procesu un rezultātu
Komandas darbojas Neatkarīgi Sadarbojoties
Organizācijas attīstība Lēni adaptējas, reorganizācija notiek reti Spējīga ātri mainīties, reorganizējas darba procesā
Darbinieki veic savu darbu Lai izpildītu prasības Lai sasniegtu labākus rezultātus
Zināšanu izplatīšana Informācijas „salas” Integrēta visā organizācija
Kultūra Slēgta AtvērtaLai realizētu biznesa procesa pieeju, organizācijām ir nepieciešams:

 • identificēt un dokumentēt biznesa procesus un to savstarpējo mijiedarbību;
 • vadīt procesu izpildi un sekot līdz tā atbilstībai noteiktajai kārtībai;
 • mērīt procesu izpildes rezultātus;
 • nepārtraukti identificēt uzlabošanas iespējas un tās ieviest dzīvē.

Rezultāti un ieguvumi

Skaidrība

 • Plānveidīgi definētas biznesa aktivitātes, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu vēlamo rezultātu
 • Skaidri noteiktas atbildības, lai vadītu nozīmīgākās aktivitātes
 • Analizētas un mērītas galveno biznesa aktivitāšu iespējas
 • Identificēta aktivitāšu mijiedarbība starp uzņēmuma funkcionālajiem departamentiem
 • Organizācijas klientu pārliecība par konsekventu organizācijas sniegumu
 • Organizācijas darbības caurskatāmība
 • Darbinieku iesaistīšanās veicināšana un viņu darba pienākumu skaidrība

Efektivitāte

 • Zemākas izmaksas un īsāks cikla laiks, kā pamatā ir efektīva resursu izmantošana
 • Procesu integrācija un pielāgošana, lai tie sasniegtu plānotos rezultātus
 • Iespēja fokusēties uz procesu efektivitāti
 • Uzlabošanas iespējas
 • Skaidri noteiktas un prioritizētas uzlabošanas iespējas
 • Uzlaboti, pastāvīgi un prognozējami rezultāti
 • Fokusēšanās uz tādiem faktoriem kā resursi, metodes, un materiāli, kas uzlabo galvenās uzņēmuma aktivitātes

Biznesa fleksibilitāte

 • Izmantojot biznesa procesu modelēšanas metodi organizācijām ir iespēja modificēt un simulēt biznesa procesus, lai redzētu, kā jauni biznesa procesi darbosies un ietekmēs biznesu kopumā.
 • Jaunie vai modificētie biznesa procesi var izmantot esošās biznesa komponentes, servisu un apakšprocesus no jau esošajiem procesiem uzņēmumā.
 • Iespējas izvērtēt riskus, to svarīgumu un ietekmi uzņēmuma aktivitātēm uz klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām pusēm.