Kādos gadījumos vajadzīgs darba aizsardzības speciālists uzņēmumā?

Latvijas likumdošana pieļauj, ka ikvienam uzņēmumam ir izvēle: pieņemt darbā savu darba aizsardzības speciālistu vai noslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzējiem: kompetentām institūcijām vai kompetentiem speciālistiem.

Šajā gadījumā mūsu speciālisti veiks visus tos darbus, ko parasti veiktu Jūsu speciālists. Uzņēmumam tikai jānozīmē darba aizsardzības speciālists kā kontaktpersona starp uzņēmumu un mums kā pakalpojuma sniedzējiem.

Ko ietver šis pakalpojums?

Pakalpojums ietver visus tos darbus, par ko vienojas uzņēmums ar mums kā pakalpojuma sniedzēju. Parasti tas nozīmē ne tikai risku novērtēšanu, regulāru iekšējo uzraudzību, nosūtīšanu un periodiskām veselības pārbaudēm, bet arī jauno darbinieku ievadīšanu darbā, t.i., jaunā darbinieka ievadinstruktāža, instruktāža darba vietā, kā arī nosūtīšana uz pirmreizējām obligātām veselības pārbaudēm. Dažreiz tas paredz arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, darba aprīkojuma pārbaudes utt. Vienu vārdu sakot viss, kas nepieciešamas uzņēmumam lai varētu teikt, ka tur darbojas darba aizsardzības sistēma.

1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un risku novērtēšana

 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Indikatīvo mērījumu veikšana
 • Darbs aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
 • Nepieciešamo sarakstu izstrāde

3. Instrukcijas un instruktāžas

 • Darba kārtības noteikumu izstrāde
 • Ievadapmācības darba aizsardzībā izstrāde
 • Elektrodrošības instrukcijas A grupai izstrāde
 • Pirmās palīdzības instrukcijas izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darba veidiem izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darbam ar konkrētu darba aprīkojumu izstrāde
 • Ievainstruktāžas veikšana
 • Sākotnējās vispārīgās instruktāžas veikšana
 • Sākotnējās instruktāžas darba vietā veikšana
 • Periodiskās vispārīgās instruktāžas veikšana
 • Periodiskās instruktāžas darba vietā veikšana
 • Ārpuskārtas instruktāžas darba vietā veikšana
 • Nodarbināto iepazīstināšana ar darba vides risku novērtējumu

4. Obligātās veselības pārbaudes (OVP)

 • Sākotnējās OVP organizēšana
 • Periodiskās OVP organizēšana
 • Ārpuskārtas OVP organizēšana

5. Sanitārās pārbaudes

 • Darbinieku nosūtīšana uz pirmreizējām sanitārām pārbaudēm
 • Darbinieku nosūtīšana uz atkārtotām sanitārām pārbaudēm

6. Paaugstinātas bīstamības darba aprīkojums

 • Paaugstinātas bīstamības darba aprīkojuma pārbaužu veikšana
 • Bīstamo iekārtu pārbaužu organizēšana

7. Speciālo apmācību organizēšana

 • Speciālo apmācību organizēšana uzņēmumā uz vietas
 • Speciālo apmācību organizēšana mācību centrā

8. Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

 • Konsultācijas pareizu IAL izvēlē

9. Vakcinācija

 • Sākotnējās vakcinācijas organizēšana un veikšana
 • Revakcinācijas organizēšana un veikšana

10. Ķīmiskās vielas

 • Drošības datu lapu savākšana no pasūtītājiem
 • Fizikāli – ķīmisko aprakstu sagatavošana par ķīmiskām vielām noliktavā

11. Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana

 • Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana
 • Vecā darba aprīkojuma drošības uzlabošana

12. Darba vides iekšējā uzraudzība

 • Regulāra darba vides iekšējā uzraudzība
 • Regulāras pārbaudes būvobjektos/ mežizstrādes objektos

13. Nelaimes gadījumi

 • Nelaimes gadījuma darba izmeklēšana un reģistrācija VDIS
 • Vieglā nelaimes gadījuma izmeklēšana uzņēmumā uz vietas

14. Konsultācijas

 • Konsultācijas darba aizsardzībā
 • Konsultācijas elektrodrošībā
 • Konsultācijas pirmajā palīdzībā