logo_vizitkarte

Procesu pieeja un dokumentēšana (2. modulis)

Kursa norises laiks: 2020.gada 4.- 5. Maijs

Mērķis

Apmācības „Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs” paredzēts labākas izpratnes nodrošināšanai, kā arī praktisku zināšanu un iemaņu iegūšanai par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas darbībām, kas nepieciešamas organizācijai, kas vēlas izveidot efektīgu un lietderīgu vadības sistēmu, kura vērsta uz klientu prasību izzināšanu un šo prasību izpildi, kā arī atbilst Starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

Šis kurss tiek veidots sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia”

logo_bv_header

Dalībnieku ieguvums

Pēc kursu noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:

  • Saprast Kvalitātes vadības sistēmas principus un lietotos terminus
  • Izprast ISO 9001 prasības un praktiskas metodes šo prasību izpildei
  • Izprast procesu pieejas būtību un tās pielietošanu organizācijas darbības pilnveidošanai
  • Saprast dokumentācijas nozīmi vadības sistēmā un sagatavot dokumentus, kas nepieciešami vadības sistēmai
  • Saprast un praktiski organizēt iekšējos auditus organizācijā
  • Izprast sistēmas nepārtrauktas pilnveidošanas nozīmi un tās prasības
  • Izmantot dažādas metodes un paņēmienus nepārtrauktas pilnveidošanas nodrošināšanai organizācijā

II “Procesu pieeja un dokumentēšana” (2 dienas) 4.- 5. Maijs, 2020

Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā. Procesu kritēriji un mērījumi. Procesu dokumentēšanas veidi. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas. Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā.

Dalības maksa 275.00 EUR + PVN (Apmeklējot divu dienu nodarbības, ir iespējams saņemt apliecinājumu par dalību nodarbībās. Pēc visa apmācību kursa sekmīgas pabeigšanas un rakstiska eksāmena nokārtošanas, dalībniekiem tiek izsniegts Starptautiskās sertifikācijas organizācijas – Bureau Veritas Certification – sertifikāts)

Beidzot šo apmācību kursu Kvalitātes sistēmas vadītājs iegūs nepieciešamās zināšanas, lai varētu izveidot, uzturēt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu savā uzņēmumā. Kurss veidots, pamatojoties uz Bureau Veritas Certification auditoru vietējo un starptautisko pieredzi kvalitātes vadības sistēmu novērtēšanā un uzraudzībā, kā arī konsultantu pieredzi vadības sistēmu ieviešanā uzņēmumā.

Kursa norises laikā tiks vērtētas dalībnieku teorētiskās un praktiskās zināšanas. Kursa nobeigumā ir rakstisks eksāmens. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas, nokārtojot rakstisku eksāmenu, dalībnieki iegūs Starptautiskās sertifikācijas organizācijas – Bureau Veritas Certification sertifikātu. Ir iespēja apmeklēt katru nodarbību atsevišķi un saņemt apliecinošu sertifikātu.

Piesakoties uz apmācību kursa I, II, III, IV nodarbībām uzreiz, cena 935.00 EUR + PVN.

Metodika

  • Pasniedzēja lekcija
  • Diskusijas
  • Praktiskie darbi

UZMANĪBU!
Savlaicīgi informējot par to kursu dalībniekus, organizatori patur tiesības mainīt kursu norises laiku un vietu.

Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieks nevar piedalīties kursos, par to rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kursa sākuma. Ja šis termiņš ir nokavēts, dalībniekam jākompensē organizatoriem atteikuma rezultātā radušies zaudējumi 20% apmērā no kursu cenas.

Tālrunis uzziņām: 26162109 vai 67315454.

Pieteikties seminārām

Kontaktinformācija

Leave a Comment