logo_vizitkarte

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (Pilns apmācību kurss)

Mērķis

Apmācības „Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs” paredzēts labākas izpratnes nodrošināšanai, kā arī praktisku zināšanu un iemaņu iegūšanai par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas darbībām, kas nepieciešamas organizācijai, kas vēlas izveidot efektīgu un lietderīgu vadības sistēmu, kura vērsta uz klientu prasību izzināšanu un šo prasību izpildi, kā arī atbilst Starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

Pilna apmācību kursa dalības maksa 935.00 EUR + PVN

Šis kurss tiek veidots sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia”

bv1
Dalībnieku ieguvums

Pēc kursu noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:

  • Saprast Kvalitātes vadības sistēmas principus un lietotos terminus
  • Izprast ISO 9001 prasības un praktiskas metodes šo prasību izpildei
  • Izprast procesu pieejas būtību un tās pielietošanu organizācijas darbības pilnveidošanai
  • Saprast dokumentācijas nozīmi vadības sistēmā un sagatavot dokumentus, kas nepieciešami vadības sistēmai
  • Saprast un praktiski organizēt iekšējos auditus organizācijā
  • Izprast sistēmas nepārtrauktas pilnveidošanas nozīmi un tās prasības
  • Izmantot dažādas metodes un paņēmienus nepārtrauktas pilnveidošanas nodrošināšanai organizācijā

I “Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001 prasības” (2 dienas) 28.- 29. Maijs, 2020

ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa. Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas.

II “Procesu pieeja un dokumentēšana” (2 dienas) 04.-05. Jūnijs, 2020

Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā. Procesu kritēriji un mērījumi. Procesu dokumentēšanas veidi. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas. Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā.

III “Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits”  (2 dienas) 11.-12. Jūnijs, 2020

Iekšējais audits. Iekšējā audita pamatprincipi. Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, realizēšana un rezultātu ziņošana. Praktiskas nodarbības audita plānošanā, intervēšanā un rezultātu ziņošanā.

IV “Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana”  (2 dienas) 18.-19. Jūnijs, 2020

Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija. Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un rezultātu protokolēšana.

Beidzot šo apmācību kursu Kvalitātes sistēmas vadītājs iegūs nepieciešamās zināšanas, lai varētu izveidot, uzturēt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu savā uzņēmumā. Kurss veidots, pamatojoties uz Bureau Veritas Certification auditoru vietējo un starptautisko pieredzi kvalitātes vadības sistēmu novērtēšanā un uzraudzībā, kā arī konsultantu pieredzi vadības sistēmu ieviešanā uzņēmumā.
Kursa norises laikā tiks vērtētas dalībnieku teorētiskās un praktiskās zināšanas. Kursa nobeigumā ir rakstisks eksāmens. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas, nokārtojot rakstisku eksāmenu, dalībnieki iegūs Starptautiskās sertifikācijas organizācijas – Bureau Veritas Certification sertifikātu.

Ir iespēja apmeklēt katru nodarbību atsevišķi un saņemt apliecinošu sertifikātu.

Metodika

  • Pasniedzēja lekcija
  • Diskusijas
  • Praktiskie darbi.

UZMANĪBU!
Savlaicīgi informējot  kursu dalībniekus, organizatori patur tiesības mainīt kursu norises laiku un vietu.
Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieks nevar piedalīties kursos, par to rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kursa sākuma. Ja šis termiņš ir nokavēts, dalībniekam jākompensē organizatoriem atteikuma rezultātā radušies zaudējumi 20% apmērā no kursu cenas.

Tālrunis uzziņām: 26162109 vai 67315454.

Pieteikties seminārām

Kontaktinformācija

Leave a Comment