logo_vizitkarte
  • Darba aizsardzības vadības (OHSAS 18001) sistēma

Darba aizsardzības vadības sistēma, kas tiek veidota saskaņā ar standarta OHSAS 18001 prasībām, pilnībā nodrošina visu LR saistošo darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Šādi izveidota sistēma jau pēc norādījuma uz OHSAS atpazīstama kā darba drošības un arodveselības vadības sistēma un tiek akceptēta gan no Latvijas, gan no Eiropas Savienības un citu valstu sadarbības partneru puses.

Šāda darba aizsardzības vadības sistēma  ne tikai kontrolē darba aizsardzības stāvokli uzņēmumā, bet arī periodiski novērtē tās efektivitāti, kā arī sekmē tās nepārtrauktu attīstību un pilnveidošanu.

Atbilstoši OHSAS 18001 prasībām izveidotā sistēma viegli integrējama uzņēmumā ieviestajās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmās.

  • Darba aizsardzības vadības (OHSAS 18001) sistēmas ieviešana

Ieviešot darba aizsardzības vadības sistēmu, tiek noteikti saistošie vadības sistēmas procesi un to izpildes pasākumi, kā arī atbildīgie par katra procesa izpildi. Tiek identificēti visi saistošie normatīvie akti, identificētas to saistošās prasības, kā arī  novērtēta šo prasību ievērošanas atbilstība.

Tiek veikta visu darba vides riska faktoru identifikācija un novērtēšana visās darba vietās atbilstoši izstrādātai risku novērtēšanas metodikai, noteikti mērķi un sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns darba vides risku novēršanai vai samazināšanai un darba aizsardzības sistēmas uzraudzībai un pilnveidošanai.

Darba aizsardzības vadības sistēma nosaka kārtību darba procesā atklāto neatbilstību, to analīzes un pilnveidošanas pasākumu ieviešanai un dokumentēšanai, gatavības pasākumiem rīcībai ārkārtas situācijās, iekšējiem auditiem un sistēmas darbības pārskatei.

  • Darba aizsardzības vadības (OHSAS 18001) sistēmas uzturēšana

Darba aizsardzības vadības uzturēšanas procesā periodiski veicama ieviestās sistēmas dokumentācijā noteikto un normatīvo aktu saistošo prasību ievērošanas nodrošināšana, nosakot un ieviešot nepārtrauktus pilnveidošanas pasākumus, kā arī novērtējot ieviesto pasākumu efektivitāti.
Darba aizsardzības vadības sistēmas darbības efektivitāti periodiski novērtē uzņēmuma augstākā vadība, veicot sistēmas darbības pārskati.

  • Darba aizsardzības vadības (OHSAS 18001) sistēmas audits

Darba aizsardzības vadības sistēmas prasību ievērošanas uzraudzībai veicami periodiski iekšējie auditi, ko veic objektīvi un neatkarīgi auditori. Pēc audita rezultātu analīzes nosakāmi un ieviešami korektīvie pasākumi, lai novērstu auditos atklāto neatbilstību atkārtošanos vai nepieļaušanu.

SIA „Leilands un Putnis” kompetenti speciālisti palīdzēs izveidot un ieviest efektīvu darba aizsardzības vadības sistēmu atbilstoši standarta OHSAS 18001 prasībām, veiks tās periodisku uzraudzību un uzturēšanu, veicot ieviestās sistēmas iekšējos auditus un normatīvo aktu saistošo prasību ievērošanas atbilstības novērtēšanu.