[one-half]

VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele

Sadarbības rezultātā ar SIA “Leilands un Putnis” izstrādātie materiāli, gūtās atziņas un rekomendācijas tika izmantotas Latvijas Vēstnesis IT attīstības stratēģijas plānošanā un, balstoties uz audita rezultātiem, veikti reāli IT infrastruktūras un informācijas sistēmas uzlabojumi portālu darbības pilnveidošanai.


SIA “Getliņi Eko” valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti integrētās vadības sistēmas ieviešanas laikā izstrādāja nepieciešamo dokumentāciju, apmācīja darbiniekus un veica iekšējos auditus. Sadarbības rezultātā SIA “Getliņi Eko” kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas tika sertificētas atbilstoši standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām.


SIA “Bureau Veritas Latvia” valdes locekle Iveta Lazdiņa

Klientu un apmācību dalībnieku aptauju rezultāti liecina par Jāņa Leilanda profesionālo kompetenci, prasmi organizēt saistošas un interesantas apmācības, mācību procesā aktīvi iesaistot dalībniekus.


SIA “Auto Rīga” direktors Ingus Rūtiņš

Pateicoties SIA “Leilands un Putnis” konstruktīvajiem ieteikumiem un norādēm, SIA “Auto Rīga” ļoti īsā laikā – 3, 5 mēnešos izveidoja kvalitātes vadības sistēmu un veiksmīgi izturēja ārējo auditu, rezultātā iegūstot ISO 9001 sertifikātu.


SIA “YIT Celtniecība SIA” valdes locekle Dace Tiltiņa

Ar pārliecību rekomendējam SIA “Leilands un Putnis” kā uzticamu, pieredzes bagātu un profesionālu sadarbības partneri.


SIA “Elektroskandia” izpilddirektors Ilgonis Rudāks

Mēs spējām izveidot visatbilstošāko kvalitātes vadības sistēmu, pateicoties Jāņa Leilanda elastīgajai un individuālajai pieejai, zināšanām un kompetencei.


SIA “Marko Kea” projektu vadītāja Dace Zviņģele

Vēlamies pateikties SIA “Leilands un Putnis” konsultantiem par veiksmīgo sadarbību mūsu uzņēmuma biznesa plānu izstrādē, iekšējo ražošanas un vadības procesu uzlabošanā, ISO 9001 atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas izveidē.


SIA “Latvijas Elektroniskais Pasts” izpilddirektore Fanija Šitca

Sadarbība ar SIA “Leilands un Putnis” devusi būtisku Ieguldījumu SIA “Latvijas Elektroniskais Pasts” darbības attīstībā, veicinājusi inovatīvu procesu ieviešanu un lielāku elastību problēmsituāciju risināšanā.


SIA “Bolderaja Ltd” valdes priekšsēdētājs Rišards Slotvinskis

Pateicoties SIA “Leilands un Putnis” esam uzlabojuši kvalitātes vadības sistēmu, to pārstrādājot, padarot to elastīgāku un vienkāršāku, kā arī veiksmīgi sagatavojušies pārsertifikācijai atbilstoši ISO 9001 standartam.


Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Regīna Simsone

SIA “Leilands un Putnis” speciālistu komanda projekta realizācijas procesa strādāja profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu, demonstrējot uzdevuma izpildē nepieciešamās zināšanas un pieredzi.


Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs Juris Jansons

SIA “Leilands un Putnis” pienākumus veica godprātīgi, iedziļinoties iestādes darba specifikā, identificējot problēmas – riskus, funkcijas bez pievienotās vērtības, to dublēšanos un sniedza rekomendācijas funkciju efektivitātes paaugstināšanai.


SIA “Baltic Technology Group” valdes priekšsēdētājs Pēteris Kokovkins

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas gaitā mēs pārliecinājāmies par SIA “Leilands un Putnis” darbinieku augsto profesionalitātes līmeni, prasmi orientēties uzņēmuma darbības specifikā, labām komunikācijas spējām un prasmi veidot ciešu kontaktu ar klientu.


AS “Biotehniskais centrs” valdes priekšsēdētājs Juris Vanags

Pateicoties kvalitātes vadības sistēmai, izņēmums ir sasniedzis jaunu attīstības pakāpi, kas ļaus labāk darboties gan Latvijas tirgū, gan ar optimismu raudzīties uz ārvalstu tirgiem.


 

[/one-half]
[one-half last]

SIA “Rīgas Restaurācijas birojs” valdes priekšsēdētājs Aigars Ulmanis

Pateicoties Jāņa Leilanda konsultācijām, uzņēmumā ir ieviesta vienkārša un efektīva kvalitātes vadības sistēma atbilstoši celtniecības uzņēmuma specifikai.


Rīgas Domes Finanšu departamenta direktors Kārlis Kavacs

Pateicoties SIA “Leilands un Putnis” konsultantu profesionalitātei un elastīgajai pieejai, mēs daudzas savas iestādes darba organizācijas problēmas, to iespējamos risinājumus un labās puses ieraudzījām citā skatījumā.


SIA “Domenikss” direktore Benita Sadauska

Pateicoties SIA “Leilands un Putnis” konsultantu elastīgajai un individuālajai pieejai, zināšanām un kompetencei, mēs spējām izveidot uzņēmumam visatbilstošāko kvalitātes vadības sistēmu.


SIA “Montāžnieks D” direktors Kārlis Ķezis

Sadarbībā arSIA “Leilands un Putnis” konsultantu Dzintaru Putni izveidotā vadības sistēma palīdz uzņēmumam veiksmīgi attīstīties, kā rezultātā ir pieaugusi iekšējo darbības procesu efektivitāte un sniegto pakalpojumu/produkcijas kvalitāte.


AS “Komforts” valdes priekšsēdētājs Laimonis Lapiņš

Pateicoties konsultanta Jāņa Bernāta profesionalitātei, spējai ātri apzināt mūsu situāciju un izprast problēmas, kā arī atsaucībai un ieinteresētībai, mūsu uzņēmumā ir ieviesta un pastāvīgi tiek uzraudzīta darba aizsardzības sistēma.


Autotransporta inspekcijas vadītājs Guntars Viziņš

SIA “Leilands un Putnis” darbinieki profesionāli veic darba vides iekšējo uzraudzību, piemēram, darba vides risku novērtēšanu, palīdz instruktāžas apmācību veikšanā, obligāto veselības pārbaužu organizēšanā, ar ugunsdrošību saistīto jautājumu sakārtošanā.


Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektors Māris Grāvis

Lielākie ieguvumi no sadarbības ar SIA “Leilands un Putnis” ir šādi:

  • nav vajadzības nodarbināt atsevišķu darba drošības speciālistu;
  • nav nepieciešams sekot līdzi visām izmaiņām likumdošanā;
  • izstrādāta kvalitatīva darba drošības sistēma;
  • izstrādātas darba un uguns drošības instrukcijas atbilstoši darba specifikai;
  • regulāras darba vides iekšējas pārbaudes, kas ļauj sistemātiski novērst visas nepilnības, kā arī konstatēt jaunas;
  • SIA “Leilands un Putnis” pārstāvju klātbūtne valsts un pašvaldības iestāžu pārbaužu laikā.

VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns

Esam pateicīgi SIA “Leilands un Putnis” par profesionalitāti un izpratni, par kuru bija iespēja pārliecināties mūsu sadarbības laikā.


Rīgas Stradiņa universitātes direktors Aivars Caucis

Sadarbības ar SIA “Leilands un Putnis” rezultātā iegūtie materiāli, gūtās atziņas un rekomendācijas reāli tiek izmantotas Rīgas Stradiņa universitātes informācijas sistēmas attīstības stratēģijas plānošanā un palīdzēs panākt reālus Rīgas Stradiņa universitātes administratīvās darbības uzlabojumus.

[/one-half]