logo_vizitkarte

Aptaujas un pētījumi uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai

Rakstā sniegts ieskats, kā aptaujas un pētījumi var palīdzēt uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Stāstām arī par tirgus pētījumu lomu veiksmīgas mārketinga stratēģijas izveidē.

Lai veiksmīgi plānotu un īstenotu mārketinga aktivitātes, uzņēmumam ir nepieciešama informācija par esošo tirgus situāciju, patērētāju attieksmi un citiem aspektiem, kas ietekmē uzņēmuma pārdošanas apjomus un tā konkurētspēju. Šādu informāciju iespējams iegūt, veicot tirgus pētījumus. Tirgus pētījums palīdz gūt izpratni par tirgu un tā attīstības tendencēm.

Pētījumos iegūtā informācija palīdz mārketinga plāna izstrādē un mārketinga mērķu izvirzīšanā. Tirgus pētījumi palīdz izprast patērētāja uzvedības motīvus, līdz ar to uzņēmumam ir vieglāk izveidot tādas stratēģijas, kuras ir tieši pielāgotas konkrētajai mērķa grupai.

Mūsdienu konkurences apstākļos nepietiek vien ar labu produktu vai pakalpojumu un tā ieviešanu tirgū. Ir nepieciešama informācija, lai sastādītu plānu, kā veiksmīgāk to īstenot. Pētījumi par esošo tirgus situāciju, piegādātājiem, klientu un darbinieku apmierinātību noderēs ikvienam uzņēmumam vai organizācijai.

 Visizplatītākā tirgus pētījumu metode ir aptauja. Mārketinga aptaujas palīdz izprast situāciju, kādā uzņēmums atrodas pašlaik un uzstādīt mērķus turpmākajam periodam.

Pamatā ir rūpīgs izpētes process

Tirgus pētījumi ir sistemātiska, objektīva datu ieguve un analīze par uzņēmuma prioritāro mērķa tirgu, pastāvošo konkurenci un/vai konkrēto uzņēmējdarbības vidi. Tirgus pētījumos ietverta datu apkopošana gan ar sekundārām pētījumu metodēm (dati tiek vākti no sekundāriem avotiem: internets, citi pētījumi, mediji) vai primārām pētījumu metodēm, kad dati tiek iegūti tieši no respondentiem.

Tirgus pētījumi var būt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Katra no šim metodēm ļauj pētīt dažādus patērētāju uzvedības aspektus. Pastāv uzskats, ka pētījumu rezultāti ir noderīgāki,  ja šo pētījumu veidi tiek apvienoti.

Kvantitatīvie tirgus pētījumi ir skaitliski orientēti, prasa pievērst uzmanību konkrētā tirgus apjoma mērīšanai un tiem tiek piemērota statistiskā analīze.
Galvenais noteikums kvantitatīvajiem pētījumiem ir tāds, ka katram respondentam tiek jautāti vieni un  tie paši jautājumi. Parasti šādos pētījumos tiek iekļauts samērā liels skaits respondentu, kuru skaits ir atkarīgs no mērķa grupas lieluma.

Visizplatītākā metode tirgus pētījumu veikšanā ir aptauja. Var izdalīt dažāda veida aptaujas: Tiešā pasta aptaujas, Tiešās intervijas, telefona aptaujas, e-pasta aptaujas, interneta aptaujas, omnibusa pētījumi (šo aptaujas veidu izmanto gadījumos, kad aptaujas veicējs vēls uzzināt tikai pāris jautājumus, kurus iekļauj lielākos pētījumos).

Savukārt informāciju par konkurentiem, klientiem vai tirgus tendencēm uzņēmums var iegūt arī aptaujājot savus darbiniekus vai klientus.